Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt 25-08-2020       

Easychalets

Easychalets, treedt op als intermediair en informeert en bemiddelt in samenwerking met diverse partners bij de totstandkoming van een tijdelijke huurovereenkomst tussen potentiële huurders van vakantieaccommodaties en de aanschaf van aan vakantie gerelateerde producten en diensten.

Partners

Partners zijn de partijen wiens diverse accommodatietypen, producten en vakantiegerelateerde diensten worden aangeboden. De huur-, aankoop- en leveringsvoorwaarden van onze partners worden op de toepasselijke plaats op de website van Easychalets getoond zodat de klant altijd voorafgaand aan de aanschaf van producten of diensten hiervan kennis kan nemen.

Voorwaarden accommodatiehuur

De huurvoorwaarden van onze partners zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en de aanbieder.

Huisregels

Naast de huurvoorwaarden zijn op het huurcontract toepasselijk de huisregels zoals de verhuurder deze heeft vastgesteld.

Aankoop- en leveringsvoorwaarden

De aankoop- en leveringsvoorwaarden van onze partners zijn van toepassing op de aanschaf van de producten die getoond worden op de website van Easychalets.

1. Bemiddeling door Easychalets

Easychalets bemiddelt in samenwerking met diverse partners bij de totstandkoming van een tijdelijke huurovereenkomst tussen potentiële huurders van vakantieaccommodatie en de aanschaf van aan vakantie gerelateerde producten. Easychalets is bij de totstandkoming van hieruit voortvloeiende overeenkomsten uitdrukkelijk geen partij.

Easychalets informeert haar klanten over accommodaties, producten, prijzen, voorwaarden en overige onderwerpen die voor de totstandkoming van de (huur)overeenkomst van belang zijn.

Na reservering van een accommodatietype of aanschaf van een product verzendt Easychalets aan de klant per e-mail een bevestiging van de boeking, reservering of aanschaf. De verdere afwikkeling komt tot stand in samenwerking met onze partners. Klanten van Easychalets zullen mede door onze partners op de hoogte worden gehouden van de verdere procedure.

Easychalets werkt uitsluitend samen met gerenommeerde partners maar heeft geen invloed op de kwaliteit van de geleverde diensten. In geval van klachten zijn hiervoor de voorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing. Bij een eventueel conflict zal Easychalets desgewenst een bemiddelende rol op zich nemen.

Easychalets brengt bij haar klanten geen extra kosten in rekening voor haar diensten.

Easychalets garandeert de privacy van haar klanten en verwijst hiervoor naar de privacyverklaring op deze website.

2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tot reservering, boeking of aanschaf via de Easychalets website, komt tot stand door ontvangst van onze bevestiging bij de desbetreffende partner. Met inachtneming van de ontbindende voorwaarde dat Easychalets (namens de partner), de klant binnen 7 werkdagen bericht dat de reservering, boeking of aanschaf geweigerd wordt.

3. Verplichtingen partners

Partners stellen aan de klant onder hun voorwaarden hun diensten ter beschikking aan de klant en dragen zorg voor een goede afwikkeling van de overeenkomst. Daarnaast zorgen zij voor de eventuele klachtenafhandeling en het beantwoorden van specifieke vragen die gerelateerd zijn aan hun dienstverlening in het geval dat Easychalets hiernaar moet verwijzen.

4. Verplichtingen klant

Klanten hebben bij het gebruik van de website van Easychalets kennis genomen van de algemene voorwaarden van Easychalets en stemmen derhalve in met het hierin gestelde.

Klanten dienen voor het bevestigen van een overeenkomst ervoor zorg te dragen dat zij op de hoogte zijn van de geldende voorwaarden van een partner.

Klanten zijn er zelf voor verantwoordelijk dat zij bij vertrek in het bezit zijn van de benodigde documenten, voor zowel de klant en medereizigers zelf als de meereizende dier(en), zoals een geldig (honden)paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en mogelijk andere vereiste invoerdocumenten voor het land van bestemming.

Klanten dienen desgewenst zorg te dragen voor een reisverzekering en een annuleringsverzekering.

Klanten betalen aan Easychalets of aan haar partners de huursom of aanschafprijs van een product, alsmede de vergoeding voor aanvullende door verhuurder te leveren diensten, binnen de op de factuur aangegeven betaaltermijn.

In geval van de huur van een accommodatietype dragen huurders gedurende de huurperiode de goede zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schades veroorzaakt gedurende het verblijf. De verzekering van dergelijke schades valt onder de verantwoordelijkheid van de huurders.

Huurders zijn verplicht het huurobject in schone staat achter te laten, tenzij anders wordt overeengekomen. Huurders zijn gehouden tot vergoeding van extra schoonmaakkosten - dit kan ook worden verrekend met eventuele borg - wanneer het huurobject door verhuurder of een door hem ingeschakelde derde niet schoon wordt bevonden.

De accommodatiebeschrijving vermeldt het maximaal toegelaten aantal personen en huisdieren per accommodatie. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden, mits dit niet uitdrukkelijk (schriftelijk) is overeengekomen met Easychalets of de desbetreffende partner. Anders wordt bij overschrijding de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige reissom verschuldigd, zulks uit hoofde van schadevergoeding c.q. vergoeding (huur) voor het reeds genoten huurgenot. Huurder heeft in dit geval geen aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen.

5. Betalingscondities

De partners van Easychalets factureren aan huurders van accomodaties de huursom, vergoeding voor aanvullende diensten en de reserveringskosten. In voorkomende gevallen zal facturering geschieden door Easychalets zelf. Indien facturering door een partner geschiedt zal dit in het aanschaf of boekingsproces vermeldt worden. Uiteraard zijn in dit geval de betalingscondities en voorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om hiervan kennis te nemen voordat tot aanschaf wordt overgegaan.

Bij de totstandkoming van overeenkomsten dienen in bepaalde gevallen aanbetalingen te worden gedaan. De hoogte hiervan zal, wanneer van toepassing, gemeld worden in de bevestiging van de boeking, reservering of aanschaf.

De betaling van de reissom of het product dient op de gestelde termijn worden voldaan. Bij niet tijdige betaling wordt de klant door Easychalets of de desbetreffende partner schriftelijk of telefonisch hierop gewezen. De klant heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. In geval van de reservering of boeking van een accommodatie behoudt Easychalets of de desbetreffende partner het recht om de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de hiertoe opgenomen bepalingen van Easychalets of de desbetreffende partner van toepassing en worden de annuleringskosten gefactureerd of eventueel reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend. De prijzen van producten en gereserveerde diensten (extra services) kunnen conform de voorwaarden van de partners worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

Buitenlandse valuta is onderhevig aan waardewijzigingen en Easychalets kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuratesse van de valutaberekeningen.

Klanten die in verzuim zijn, zijn naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6. Wijziging en annulering

Wijzigingen in overeenkomsten zijn alleen mogelijk nadat daarover tussen de klant, Easychalets en desbetreffende partner overeenstemming is bereikt. In geval van de huur van een accommodatietype kan de huurder te allen tijde de reisovereenkomst annuleren of wijzigen op voorwaarde dat dit schriftelijk bekend gemaakt wordt aan Easychalets en de desbetreffende partner. Mogelijk zijn hieraan kosten verbonden.

Een annulering of wijziging geschiedt kosteloos indien wordt voldaan aan de hiertoe gestelde bepalingen van Easychalets of de partner. Deze bepalingen worden op de website vermeld en het is de verantwoordelijkheid van de klant hiervan kennis te nemen voordat tot aanschaf wordt overgegaan (?).

7. Aansprakelijkheid

Aan de getoonde informatie en foto′s op de Easychalets website kunnen geen rechten worden ontleend. In dit kader wijzen wij u ook graag op de inhoud van onze Disclaimer.

Easychalets kan jegens huurders of kopers op generlei wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de (huur)overeenkomst of welke daarmee samenhangende verplichting ook. Easychalets is derhalve niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken partner(s), noch voor de juistheid van de door deze partner(s) verstrekte informatie of fotomateriaal getoond op de Easychalets website.

Easychalets is jegens huurder of koper niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de site of in enige berichtgeving richting de gebruiker van de website.

Indien en voorzover Easychalets jegens huurder of koper al aansprakelijk is uit welke hoofde ook, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het boekingsbedrag of bemiddelingsfee waarop de partner jegens Easychalets aanspraak heeft.

Aansprakelijkheid t.a.v. overige producten of diensten 
Ook voor andere producten en/of diensten die Easychalets aanbiedt (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de PrikAlert), kan Easychalets nooit aansprakelijk worden gesteld. Derhalve ligt de eindverantwoordelijkheid voor het voldoen aan alle wettelijke bepalingen t.a.v. (invoer)regels van het land van bestemming bij de huurder en/of bezoeker van deze website.

8. Klachten/meldingsplicht/geschillen

Klanten dienen eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende de overeenkomst onmiddellijk aan zowel Easychalets als de desbetreffende partner schriftelijk te melden.

Afhandeling van klachten bij aanschaf, boeking of reservering van een accommodatietype of product geschiedt conform de voorwaarden van de desbetreffende partner.

Klachten die ontstaan uit nalatigheid van de klant (bijvoorbeeld geen kennis nemen van de voorwaarden van partners, verzuim in het doorgeven van de juiste gegevens, e.d.) of overige situaties buiten de invloedssfeer van Easychalets of haar partners (zoals het missen van aansluitingen, het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen e.d.) vrijwaart Easychalets en haar partners van acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie ook.

In geval van klachten die optreden tussen de klant en een partner heeft Easychalets op verzoek van de klant of partner een bemiddelende rol en zal de belangen van beide partijen afwegen en een voorstel richting beide partijen doen dat Easychalets, de klacht in acht nemende, redelijk acht.

Klachten of opmerkingen die voortvloeien uit de dienstverlening van Easychalets zullen direct door Easychalets in behandeling genomen worden. De klant ontvangt hiervan binnen 24 uur een bevestiging. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden onderzocht en er zal binnen 3 weken na melding van de klacht contact worden opgenomen met de klant om te komen tot een passende regeling.

Indien geen overeenstemming betreffende de klacht wordt bereikt, staat het zowel de klant als Easychalets vrij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam. Op alle geschillen tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.

9. Wettelijke bepalingen

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Nederlandse wet. U verklaart hierbij toe te stemmen onderworpen te zijn aan de jurisdictie van Nederlandse rechtbanken in alle conflicten die onverhoopt kunnen ontstaan uit het gebruik van deze website.

10. Aanpassing van de voorwaarden

Easychalets behoudt zich het recht voor de voorwaarden waaronder deze site wordt aangeboden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen.